7. Thiết kế bảng biểu Excel chuyên nghiệp bằng Powerpoint

Chú thích:

- Mã màu nền (background): #0E2745

- Mã màu phần khối nhấn mạnh: #0070C0

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận