11. Xem lại bản Slide Powerpoint

Để xem lại bản thuyết trình, chúng ta làm như sau:

1. Máy Win: Trong Tab Jovis ở phần Layer chọn đến Slide Sorter (biểu tượng có 9 ô vuông)

2. Máy Mac: Trong Tab View chọn Slide Sorter View

Hoàn thành
0 bình luận